KSIĘGA TRADYCJI SZKOLNYCH Z CEREMONIAŁEM Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Tradycja szkolna

Szkoła Podstawowa nr 28 w Warszawie została założona 1 września 1955 roku. W dniu 18 maja 1974r. nadano jej imię Stefana Żeromskiego. Dla upamiętnienia Patrona. 15 maja 1986 roku  córka pisarza Monika Żeromska odsłoniła tablicę pamiątkową oraz przekazała społeczności uczniowskiej sztandar szkoły. Jest on wyeksponowany w gablocie na parterze budynku pod tablicą upamiętniającą Stefana Żeromskiego.

W roku 2001 powstał hymn szkoły, nawiązujący do twórczości pisarza i zawierający cytat: „Człowiek jest to rzecz święta, której nikomu krzywdzić nie wolno”. Tekst napisała nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 28  Krystyna Jeziorska, muzykę  skomponowała Monika Rudecka. Hymn wykonywany jest podczas uroczystości szkolnych: Święto Patrona, Ślubowanie Klas Pierwszych, Pożegnanie Absolwentów.

W 2001 roku rozstrzygnięto konkurs na godło szkoły. Jego podstawowym założeniem było nawiązanie do herbu rodziny Żeromskich „Jelita”. Autorem jest nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 28 Zbigniew Marciniak. Godło szkoły wyeksponowano na korytarzu szkolnym. Dopuszcza się stosowanie uproszczonego logo z symbolem czapki żakowskiej i napisem Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie –SP28.

Dla podtrzymania tradycji szkoły oraz upamiętnienia Patrona Stefana Żeromskiego sztandar,  hymn i godło znajdują się w ceremoniale szkolnym. Hymn śpiewany jest zawsze w czasie Święta Patrona. Każdego roku tego dnia delegacja uczniów klas szóstych składa kwiaty na grobie pisarza.

Obowiązkiem uczniów i pracowników szkoły jest szacunek dla symboli szkoły.

Ceremoniał szkolny

Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem uczniów z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń z życia szkoły.

W ceremoniale szkolnym eksponowane są następujące symbole państwowe:

 • flaga państwowa

 • godło państwowe

 • hymn państwowy.

W ceremoniale szkolnym eksponowane są również symbole szkolne:

 • sztandar szkoły

 • godło szkoły

 • hymn szkoły

 Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

 • Obchody Świąt Narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających z kalendarza historycznego

 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 • Zakończenie roku szkolnego

 • Pożegnanie absolwentów

Na tradycję szkoły składają się również:

 • prowadzenie kroniki szkolnej

 • odśpiewanie pieśni Gaudeamus Igitur.

Ceremoniał szkolny ma na celu określenie właściwego postępowania w czasie uroczystości, a także wobec najważniejszych symboli państwowych i szkolnych. Nawiązuje on do tradycji szkoły i każdy uczeń placówki zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

Hymn Szkoły Podstawowej nr 28

Za drzwiami tęsknot życie ogrodem rozkwita,

Życie to w człowieku moc działania ukryta.

Życie to jest dar przez nas otrzymany,

To ogień miłości nam rozdawany.

 

„ Człowiek jest to rzecz święta,

Której krzywdzić nikomu nie wolno”,

To testament, jaki patron nam przekazuje.

Pamiętajmy, że życie to wielki skarb.

Historia oceni, ile jesteś wart.

 

Młodzi chcą zawsze skrzydła swoje rozwinąć,

Pragną głębokie oddechy swą piersią chłonąć.

Więc niech się spełnia, co piękne i jasne,

A i trudności przestaną być straszne.

 

„ Człowiek jest to rzecz święta,

Której krzywdzić nikomu nie wolno”,

To testament, jaki patron nam przekazuje.

Pamiętajmy, że życie to wielki skarb.

Historia oceni, ile jesteś wart.

 

Człowiek człowiekowi obojętnym nie bywa,

Człowiek człowieka do działania niech porywa.

Niech swoje drogi każdy odkrywa.

Uśmiech i pamięć ludzi zdobywa.

 

„ Człowiek jest to rzecz święta,

Której krzywdzić nikomu nie wolno”,

To testament, jaki patron nam przekazuje.

Pamiętajmy, że życie to wielki skarb.

Historia oceni, ile jesteś wart.

Słowa: Krystyna Jeziorska

Muzyka: Maria Rudecka

 

Sztandar szkoły

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 2. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

 3. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

           W sekretariacie szkoły znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

 

Poczet sztandarowy

 1. Poczet sztandarowy jest wytypowany spośród uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.
  W jego skład wchodzi chorąży oraz dwoje asystujących. Obok składu zasadniczego powołuje się rezerwowego chorążego oraz członków asysty, którzy zastępują stałą obsadę pocztu  w  razie jej nieobecności.

 2. Chorąży i asysta muszą być ubrani odświętnie:

           Uczeń (chorąży) - biała koszula i ciemne spodnie.

           Uczennice (asysta) - białe bluzki i ciemna spódnica.

 1. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.

 2. Insygnia pocztu sztandarowego:

  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze. Kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy.

  • białe rękawiczki.

 1.  Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. Jego zadaniem jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.

 2.  Kadencja pocztu trwa rok.

 3. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. 

 4. Sztandar opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

 5. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach  pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

 6. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu pod kątem 45°.

 7.  Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych uroczystości podyktowane względami zdrowotnymi:

 • z lewej strony i o krok z tyłu po cichych komendach zmieniającego sztandarowego (Na wprost marsz., Poczet stój., W lewo zwrot. i "Poczet spocznij.) nowa zmiana ustawia się o krok za plecami zmiany pełniącej służbę.

 • zmieniający sztandarowy cicho podaje zapowiedź komendy - "Poczty sztandarowe. (poczty stają w postawie baczność), a zmieniający sztandarowy kładzie rękę na drzewcu sztandaru tuż poniżej ręki sztandarowego pełniącego służbę. Kontynuuje komendę: "Krok na wprost marsz. Poczty wykonują komendę i od tej chwili służbę pełni poczet zmieniający

 • zmieniający sztandarowy podaje cichą komendę ("W lewo zwrot, na wprost marsz.), a poczet zmieniający opuszcza miejsce służby.

 1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas ósmych.

 • najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku : chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru. Jako pierwszy zabiera głos ósmoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

 • Przekazujemy Wam ten sztandar, czcijcie go i kochajcie Ojczyznę tak, jak kochał ją nasz patron – Stefan Żeromski.

 •  Na co siódmoklasista - chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

 • Przyjmując sztandar przyrzekamy czcić go i kochać Ojczyznę tak, jak kochał Ją nasz patron. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym szóstoklasista przekazuje sztandar.

 1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy - uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali i kierują dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru. Pozostali uczniowie trzymają uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za osobą prowadzącą rotę przysięgi.

           Rota przysięgi:

Ja, uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie – ślubuję uroczyście:

Będę dbał o dobre imię swojej szkoły i klasy. Ślubuję!

Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę. Ślubuję!

Będę szanował nauczycieli i innych pracowników szkoły, Ślubuję!

Będę dobrym kolegą oraz przyjacielem zwierząt i roślin. Ślubuję!

Będę przestrzegał porządku w szkole, w klasie i na boisku. Ślubuję!

Będę starał się swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję!

Po przysiędze złożonej przez uczniów Przedstawiciele rodziców składają  rodzicielskie zobowiązania. Po jednym rodzicu z każdej klasy pierwszej podchodzi do sztandaru, kieruje dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru. Prowadzący czyta tekst rodzicielskiego zobowiązania. Rodzice po każdym zdaniu mówią – Przyrzekam!

Mam dziecko w Szkole Podstawowej nr 28 i będę się starał:

Zawsze mieć w pamięci, że moje dziecko jest dla mnie unikalnym darem. Przyrzekam!

Słuchać uważnie, o czym mówi. Przyrzekam!

Pamiętać, że każdy uczy się na błędach. Przyrzekam!

Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze. Przyrzekam!

Przytulać je często. Przyrzekam!

Cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają lata, kiedy ono jest małym dzieckiem. Przyrzekam!

 1. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 28 im.  Stefana Żeromskiego w Warszawie

 2. Pożegnanie absolwentów

Na uroczystej akademii kończącej rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą uczniowie klasy ósmych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za słowa przysięgi.

 

Rota ślubowania absolwentów:

My , Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie ślubujemy:

 •  strzec  chlubnego imienia szkoły (ślubujemy)

 •  rzetelnie uczyć się i pracować

 •  troszczyć się o prawidłowy rozwój swojej osobowości

 • okazywać życzliwość i szacunek wszystkim ludziom

 • stać się pożytecznymi i prawnymi obywatelami naszej Ojczyzny – Rzeczpospolitej Polskiej - ślubujemy.