Zebrania z rodzicami

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024
 

04.09.2023 r.
Spotkanie dla Rodziców z dyrektorem oraz nauczycielami przedmiotów w sprawie zasad oceniania kształtującego w kl. IV

 

06.09.2023 r.  – zebranie z Rodzicami
Wybór oddziałowej RR, zapoznanie z dokumentami szkoły. Zapoznanie Rodziców z tematyką godzin wychowawczych; zebranie oświadczeń.
W klasach 8 – informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty. Zapoznanie Rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

 

W dniach od 27.11.2023 r. do 06.12.2023 r.  - Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi śródrocznymi ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz nieodpowiednimi i nagannymi z zachowania. Spotkania trójstronne nauczycieli z uczniem i rodzicem.

 

10.01.2024 r. -  Zebranie  z Rodzicami klas 4-8
Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi ocenami z przedmiotów i zachowania za I semestr.

 

Do 14.02.2024 r.  – zebrania wychowawców z Rodzicami uczniów klas 8 w celu poinformowania o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

 

W dniach od 29.04.2024 r. do 10.05.2024 r. -  Zapoznanie rodziców z przewidywanymi rocznymi ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz nieodpowiednimi i nagannymi zachowania. Spotkania trójstronne nauczycieli z uczniem i rodzicem

 

03.06.2024 r. -  Zebrania z Rodzicami
Składanie podań o podwyższenie oceny – Statut § 26 (muszą spełniać warunki)