Szkolny Klub Mediatora

19 października obchodziliśmy ogólnopolski Dzień Mediacji i równocześnie 2. urodziny Szkolnego Klubu Mediatora. Była okazja do wspólnego świętowania. 🙂 Jeśli chcesz dołączyć do Klubu, zapraszamy! Zapisy u p. Kasi Wesołowicz (psycholog) i p. Beaty Krasoń (pedagog).

W naszej Szkole działa Klub Mediatora.
Edukatorami mediacji i opiekunami mediatorów są psycholog Katarzyna Wesołowicz i pedagog Beata Krasoń.


Na spotkaniach Klubu Mediatora uczniowie uczą się wprowadzania w życie zasad porozumienia bez Przemocy i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Po wstępnych szkoleniach zostają mediatorami rówieśniczymi.

Czym są Mediacje i kto je prowadzi ?
Mediacja - to dobrowolne porozumiewanie stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: bezstronności, neutralności i poufności.
Mediacja rówieśnicza - to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.
Mediacja szkolna - to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy stronami konfliktu w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami międzyludzkimi i/lub działalnością statutową szkoły. stronami konfliktu mogą być: nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.
Mediator rówieśniczy – to uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów.
Mediator-edukator - to osoba dorosła, np.: pedagog, psycholog, nauczyciel, inny pracownik szkoły, przeszkolona w zakresie mediacji, ciesząca się autorytetem i zaufaniem w środowisku szkolnym. Posiada kompetencje do przygotowywania oraz wspierania mediatorów rówieśniczych.


ZALETY MEDIACJI W SZKOLE

Dla ucznia:
1. obniżenie poziomu negatywnych emocji i stresu.
2. Szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.
3. Przestrzeganie praw ucznia.
4. Kształtowanie postawy dialogu.
5. Polubowne rozwiązanie konfliktu w sposób rzeczowy bez agresji.
6. Zapewnienie współdecydowania w sprawie własnej i o sobie.
7. Doprowadzenie do przyjęcia odpowiedzialności za własne czyny.

Dla nauczyciela:
1. Brak angażowania się w konflikt między uczniami.
2. Lepsze rozumienie oczekiwań i potrzeb uczniów.
3. Rozładowanie napięć.
4. Poprawa atmosfery w klasie, w szkole.
5. Zwiększenie poczucie wspólnoty z uczniami.