Regulamin uzyskania karty rowerowej
w Szkole Podstawowej nr 28 w Warszawie imienia Stefana Żeromskiego

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która ukończyła 10 lat i wykazała się niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami.
Karta rowerowa  wydawana jest w szkole bezpłatnie.
Egzamin przeprowadza nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
Przystąpić do egzaminu na kartę można po otrzymaniu zgody rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń (załącznik).
Warunkiem podpisania arkusza przez wychowawcę klasy jest brak zastrzeżeń do zachowania ucznia na terenie szkoły.
Każdy uczeń chcący zdawać egzamin zobowiązany jest do odbycia szkolenia teoretycznego ze znajomości przepisów ruchu drogowego w ramach przedmiotu zajęcia techniczne.
Uczniowie do egzaminów przygotowują się również we własnym zakresie.
Egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.
Do części praktycznej egzaminu można przystąpić dopiero po zaliczeniu części teoretycznej.
Część teoretyczna jest w formie testu i zawiera pytania o następującej tematyce:
- zasady obowiązujące pieszych,
- zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym,
- znaki i sygnały drogowe (pionowe i poziome),
- manewry na drodze,
- zagrożenia w ruchu drogowym,
- czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo,
- pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach,
- typowe sytuacje drogowe,
- sygnały wysyłane przez różne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym,
- bezpieczna prędkość i droga zatrzymania,
- zachowanie na drodze dla rowerów,
- wykorzystanie śluzy rowerowej,
- przepisy dotyczące hulajnóg, UTO i UWR,
- wyposażenie roweru i obsługa,
- pierwsza pomoc ofiarom wypadków.

Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
- umiejętności prowadzenia roweru jedną ręką,
- upewnienia się o możliwości jazdy,
- upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
- hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.

Test sprawdzający wiadomości teoretyczne jest zaliczony jeśli uczeń udzieli 80% prawidłowych odpowiedzi. Czas trwania testu (egzaminu)  -  30 minut.
Uczeń, który nie zdał egzaminu teoretycznego może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
Uczniowi, który nie zdał egzaminu praktycznego podczas 2 próbnych jazd, nauczyciel może udzielić trzeciej  szansy.
Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony arkusz zaliczeń wraz z aktualnym zdjęciem o wymiarach 45 mm x 35 mm; (takie jak do legitymacji).
Egzamin na kartę rowerową przeprowadzany jest w czasie zarządzonym przez Dyrektora szkoły.
Informacje o terminie egzaminu są umieszczane w Librusie.